OM vs North County (Varsity); 12 Sep 17 - willspix